Relacje z Akcjonariuszami

WEZWANIE

WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI WKG S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

WKG S.A. z siedzibą w Raciszynie (98-355), przy ul. Działoszyńskiej 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310998, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7010131279, REGON: 141477260 o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) 18.700.000,00 zł (zwana dalej: „Spółką”) niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”)

WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem: ul. Działoszyńska 69, Raciszyn 98-355 w dni powszednie w godzinach 10:00-14:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy.
W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusze zobowiązani są do podania swoich danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji postanowień obowiązujących przepisów.

Brak odpowiedzi na wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza.
Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Informujemy, iż WKG S.A. będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe:
WKG S.A.
ul. Działoszyńska 69
98-355 Raciszyn
e-mail: wkg@wkg.pl
telefon: +48 519 347 772
Q Securities S.A. przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa prowadzi rejestr akcji dla spółki

DOKUMENTY:
Uchwała WZA WKG SA – wybór podmiotu RAS