Kontakt dla Akcjonariuszy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw informujemy, iż od dnia 01.01.2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Od 1 stycznia 2021 r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie będą miały formę zapisu cyfrowego w rejestrze akcjonariuszy, a dotychczas wystawione dokumenty akcji utracą moc prawną, ich posiadanie będzie mogło służyć wyłącznie dla celów dowodowych. Informujemy, iż WKG S.A. będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji. Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe: WKG S.A. ul. Działoszyńska 69, 98-355 Raciszyn e-mail: wkg@wkg.pl telefon: +48 519 347 772 WKG S.A. z siedzibą w Raciszynie (98-355) przy ul. Działoszyńskiej 69, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000310998, NIP 7010131279 o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) 18 700 000 zł

DOKUMENTY:
Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji
2020-09-14 Wezwanie nr 2 RAS WKG S.A.