Projekty B+R i inwestycyjne

Do tej pory z sukcesem zrealizowaliśmy kilka unikalnych projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych. W planach mamy kolejne.

Nasze projekty, zarówno te zrealizowane, jak i te będące w trakcie, otrzymały dofinansowanie unijne: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Wartość projektu: 43 209 350,00 PLN

Wartość dofinansowania: 21 075 500,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2010-2012

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: W wyniku realizacji inwestycji, zakończonej w lutym 2012 r., polegającej na wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji wysokoreaktywnych sorbentów przy wykorzystaniu aktywacji elektromagnetycznej, został utworzony nowy zakład produkcyjny, w którym rozpoczęto produkcję wyrobów mielonych. Inwestycja podjęta została w celu wdrożenia zaawansowanej technologii odznaczającej się innowacyjnością na skalę światową – potrzeba rozbudowy istniejącej jednostki wynikała ze strategii rozwoju przedsiębiorstwa i polegała na poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych. Wdrożenie nowej technologii było możliwe wyłącznie w wyniku wzniesienia nowoczesnego zespołu obiektów produkcyjnych i zaplecza socjalno-technicznego oraz nabycia innowacyjnych urządzeń technologicznych,  utworzenia działu B+R oraz nawiązania  zewnętrznej współpracy badawczej z jednostką naukową.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013).

Wartość projektu: 50 184 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 20 000 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2013-2015

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: Projekt dotyczył wdrożenia do produkcji wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej P. 399067 z dnia 6 maja 2012 r. pn. „Sposób wytwarzania żywicowanych płyt kamiennych”. Rezultatem projektu będzie innowacyjny produkt w postaci żywicowanych płyt kamiennych z kamienia naturalnego o właściwościach biobójczych. Nowe produkty charakteryzują się innowacyjnością ze względu na funkcjonalności użytkowe jakimi się charakteryzują oraz istotne cechy, odróżniające je od produktów konkurencyjnych na rynku. Płyty kamienne wykorzystywane są w formie różnych produktów, w szczególności jako płytki podłogowe i ścienne, stopnie i stopnice, parapety, blaty kuchenne, blaty pod umywalki czy też jako inne elementy wyposażenia kuchni, łazienek, holów, pomieszczeń biurowych, hotelowych, szpitalnych, gastronomicznych i innych. Wdrożenie polegało na budowie zakładu produkcyjnego składającego się z zespołu obiektów przemysłowych wyposażonych w najnowocześniejsze maszyny do obróbki kamienia, budowie placu składowego oraz budynku socjalno-biurowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013).

Wartość projektu: 14 525 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 6 472 950,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2014-2015

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: Celem projektu było wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji ultraczystej nadawy z kamienia wapiennego. Zastosowana technologia bazuje na wprowadzeniu do cyklu produkcyjnego w zakładzie górniczym w Raciszynie zakładu uszlachetniania nadawy kamienia wapiennego do doczyszczania zanieczyszczonych kruszyw. Proces uszlachetniania opera się na innowacyjnej recepturze ekologicznego, biodegradowalnego flokulantu ułatwiającego rozdział wody od ciał stałych i przyspieszającego sedymentację osadów. Zastosowanie tej innowacyjnej technologii umożliwia oferowanie wysokiej klasy i czystości nadawy, a tym samym zapewnia optymalizację procesu wydobycia kopaliny – racjonalną i zrównoważoną eksploatację złoża. Ponadto realizacja projektu wpłynęła na znaczne zmniejszenie stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne w porównaniu do rozwiązań powszechnie stosowanych w branży.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013).

Wartość projektu: 998 300,00 PLN

Wartość dofinansowania: 499 100,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2013-2015

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: Projekt polegał na rozbudowie posiadanego przez nas systemu informatycznego oraz infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia elektronicznej wymiany dokumentów  i  obsługi  procesów  B2B. Zadaniem  mającego  powstać  systemu  B2B było  zautomatyzowanie,  usystematyzowanie i ustandaryzowanie współpracy z partnerami biznesowymi w zakresie takich procesów jak ofertowanie, obsługa zamówień, sprzedaży, zleceń produkcyjnych oraz zwiększyć efektywność procesów księgowych. Dzięki realizacji tego projektu zwiększyła się konkurencyjność firmy na rynku. Wdrożenie systemu przyczyniło się także do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i zdobywania nowych rynków zbytu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013).

Wartość projektu: 1 768 783,00 PLN

Wartość dofinansowania: 973 175,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2014-2016

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Opis projektu: Celem projektu było opracowanie koncepcji technologicznej produkcji ultraczystego nanometrycznego węglanu wapnia (NPCC) nowej generacji z wykorzystaniem surowca wapiennego ze złoża „Wierzbica” oraz ze złoża „Raciszyn”. Bezpośrednia realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu prac badawczych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz działań przygotowujących wyniki prac badawczych do wdrożenia. Opracowana technologia produkcji dostosowana do specyfiki posiadanego wysokiej klasy i czystości surowca umożliwi zaoferowanie przez WKG na rynku ultraczystego nanometrycznego węglanu wapnia,  który  jako   wysokiej  klasy  i  czystości  wypełniacz  oraz  pigment  znajdzie  zastosowanie m. in. w branży budowlanej, spożywczej, kosmetycznej czy farmaceutycznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013).

Wartość projektu: 8 591 550,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 444 750,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2016-2017

Typ projektu: inwestycyjny

Opis projektu: Projekt polega na rozbudowie istniejącego w spółce WKG działu badawczo-rozwojowego ukierunkowanego na prowadzenie szerokiego zakresu badań aplikacyjnych w zakresie zaawansowanych powłok funkcyjnych na powierzchniach z kamienia. Zakres działalności Centrum obejmie tematykę problemów związanych z wytwarzaniem oraz nanoszeniem powłok na powierzchnię kamienia mineralnych i koncentrować się będzie na opracowywaniu alternatywnych do powszechnie stosowanych metod. Realizacja projektu wiąże się z zakupem stanowisk badawczych do badań procesu nanoszenia powłok oraz urządzeń laboratoryjnych do badania powłok.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Wartość projektu: 1 271 789,96 PLN

Wartość dofinansowania: 636 875,69 PLN

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Typ projektu: badawczo-rozwojowy

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie koncepcji produktowej nowego rodzaju zaawansowanych materiałów budowlanych na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie z wykorzystaniem glinki raciszyńskiej jako surowca. Głównym docelowym rezultatem projektu będzie nowa technologia produkcji oraz innowacyjny produkt – spieniony bloczek o wytrzymałości silikatu i właściwościach izolacyjnych gazobetonu o podwyższonych parametrach fizyko-chemicznych nieosiągalnych dla obecnie dostępnych na rynku budowlanym wyrobów. Zastosowanie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie w produkcji zaawansowanych materiałów budowlanych przełoży się bezpośrednio na uzyskanie produktu finalnego o zaplanowanych właściwościach.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: I.2.2.: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Wartość projektu ogółem: 10.086.000,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 8.200.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3.444.000,00 PLN

WKG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów wieloskładnikowych na bazie węglanu wapnia” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: II.3.1 Innowacje w MŚP.

Celem projektu jest wdrożenie do działalności WKG technologii produkcji innowacyjnych nawozów wieloskładnikowych na bazie węglanu wapnia pozyskiwanego z własnego złoża kopalni Raciszyn w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R. Wdrażane rozwiązania technologiczne umożliwią produkcję innowacyjnych nawozów na bazie wapienia
z domieszkami surowców mineralnych, dzięki czemu możliwe będzie jednorazowe podanie do gleby wielu składników mineralnych, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej roli wapna nawozowego jakim jest odkwaszanie. Zastosowanie nawozu zapewni skuteczną mineralizację i odżywienie gleby, sorpcję metali ciężkich i poprawę retencji wody przy jednocześnie wydłużonym czasie działania.